ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A páciensek személyes adatainak kezeléséről

Az Adatkezelő neve és elérhetősége

Adatkezelő neve: MED-HOM Bt.
Székhelye: 2700 Cegléd, Ady Endre u. 20.
Cégjegyzékszám: 13-06-019999
Adószám: 24554118-2-13
Telefon: +36 53 310 176
Internetes elérhetősége:

https://johallas.hu/

https://johallas.booked4.us/

E-mail cím: kerepesi.lenard@gmail.com
Képviselője: Dr. Rack Emma ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Berta Lilla; Nagy József
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: berta.lilla@procons.hu; nagy.jozsef@procons.hu

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a MED-HOM Bt. (továbbiakban: Adatkezelő, Szervezet) az adatok kezelésére vonatkozóan teljesítse a GDPR 13. cikkében foglalt érintettek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi követelményeket.

Az adatkezelés törvényben foglalt céljai

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének céljai az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak tv.) 4. § (1) bekezdés alapján a következők:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése

Egészségügyi és személyazonosító adatot az Eüak tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a fent meghatározottakon túl – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:

 • egészségügyi szakember-képzés,
 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,
 • statisztikai vizsgálat,
 • hatásvizsgálati célú anonimizálás, tudományos kutatás,
 • az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,
 • a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján történik,
 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata,
 • továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,
 • bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében,
 • közigazgatási eljárás,
 • szabálysértési eljárás,
 • ügyészségi eljárás,
 • bírósági eljárás,

A fent meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni. A fent meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Egyéb adatkezelési célok

 • időpontfoglalás
 • egészségügyi dokumentációval kapcsolatos adatkezelés

Az Önről kezelt adatok meghatározása adatkezelési célok szerint

Időpontfoglalás
Adatkezelési cél Személyes adat Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja a páciens beazonosítása, pácienssel való időpont egyeztetés, kapcsolattartás. név GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésese jogalap
telefonszám GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésese jogalap
email cím GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésese jogalap
időpont GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésese jogalap
kórelőzmény GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésese jogalap

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat – az esetleges panaszok kivizsgálására tekintettel – legfeljebb a vizsgálati időpontot követő 30 napig kezeli.

Egészségügyi adatokkal és dokumentációval kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelési cél Személyes adat Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. (egészségügyi dokumentáció vezetése) név GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
lakcím GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
születési hely és idő GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
anyja neve GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
TAJ szám GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
egészségügyi adat, amely elengedhetetlen az ellátás nyújtásához, valamint az érintett gyógyulására befolyással lehet GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
kórelőzmény, kórtörténet GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
első vizsgálat eredménye GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
diagnózist megalapozó vizsgálati eredmények, a vizsgálatok elvégzésének időpontjai GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
ellátást indokoló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és szövődmények GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
diagnosztikus eljárások felvételei GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap
egyes vizsgálatokról készült leletek, valamint a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratok tartalma GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás jogalap

Az Adatkezelő a fenti táblázatban megjelölt személyes adatok vonatkozásában az Ön hozzájárulását az Eüak törvény 12 § (2) bekezdésével összhangban – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak tekinti.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön által megadott számlázáshoz szükséges személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jutó egészségügyi adatokat az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az Eüak tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli a következők szerint:

Adatok megőrzése

 • Az egészségügyi dokumentációt és egészségügyi adatot az Eüak tv. 30. § 1. bekezdése alapján legalább 30 évig,
 • a zárójelentést legalább 50 évig,
 • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig,
 • a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

Egyéb, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos garanciális szabályok, amelyeket Adatkezelő messzemenőkig betart:

Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat fedhet fel a számára, amelyeket szintén megtartani köteles.

Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.

Egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem ad át.

Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít,

 • ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy
 • életveszély esetén, vagy
 • ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.

A fent nevezett tájékoztatás joga az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Adatkezelő lehetőséget teremt arra, hogy az érintett egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt osszon meg az Adatkezelővel (pl. kérdőív kitöltésével), valamint érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján az érintettet megvizsgálja, amelynek eredményeképpen létrejön az egészségügyi adat, dokumentáció.

Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.

Az egészségügyi dokumentációt Adatkezelő úgy vezeti, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen.

Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek teljesítésére kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi adatok vonatkozásában.

Az adatok kezelésére feljogosított személyek

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig jogosultak kezelni.

Az Adatkezelő munkatársai alkalmazott szakorvosok, elektrofiziológiai szakasszisztens, audiológiai szakasszisztens, hallás akusztikus.

Az adatok GDPR-ban foglalt jogszerű kezeléséért az Adatkezelő felel. Ennek megfelelően munkatársait a munkába állás előtt megfelelő tájékoztatással látja el a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokról.

A kezelt személyes adatok lehetséges címzettjei

Címzett a GDPR 4. cikk 9. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Jelen tájékoztató készítésekor az Adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbít jogszerűen személyes adatot. Az alábbiakban felsorolt címzetteken kívül további címzettek lehetnek a jogszabályban erre külön feljogosított szervek hivatalos eljárásuk során.

Címzett Tevékenység
Hatóság: az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé. Hatósági megkeresés teljesítése
NEAK adatszolgáltatás Jogi kötelezettség teljesítése
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Jogi kötelezettség teljesítése

 

ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

Az érintettek személyes adatait a szolgáltatás nyújtása során az Adatkezelő adatfeldolgozó számára átadhatja.

Ezen megbízott adatfeldolgozók személye a következő:

Adatfeldolgozó Tevékenység
HIP Kft. Egészségügyi informatikai rendszer support
Node System Kft. Egészségügyi informatikai rendszer support
E-Szoftver Kft Számlázó program support
Sütitex Bt. Könyvelés
AUDITUS.NET Kft. Weboldal informatikai support
booked4.us Kft. Időpontfoglaló rendszer support

 

Melyek az Ön, mint érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei?

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet, és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A helyesbítéshez való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez elfeledtetéshez való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.